parallax background

פרשת השבוע – פרשת שלח לך

פרשת שלח לך

הגזרה אמת והחריצות שקר

 

בשנות השלושים (למניינם) שלטו בגרמניה היטלר וחבר מרעיו, ימ”ש. רוברט פירמן (שם בדיוי) היה אחד מהרעים, מאנשי סודו של היטלר, היחידים שידעו את מקום מחבואו. (הוא הסתתר בבונקר מוצק ומשוריין, איפשהו בברלין, מאימת ההפצצות המאסיביות של בנות הברית.

הוא העמיד פנים של חביב וחבר, אך בלב שנא אותו שינאה תהומית. התוכנית המטורפת של המנהיג המטורף – לכבוש את כל אירופה – המיטה על גרמניה סכנה קיומית. רוברט ידע זאת, והחליט לעשות סוף לסיפור הנורא. הוא יסיים את המלחמה ע”י חיסול הפירר.

בתיק המשרד המנופח שלו החביא פצצה בעלת משקל כבד, והניח אותו במושב הרכב. נסע הוא אל המפקדה המרכזית, ומכיוון שהשומרים הכירוהו לא בדקו את תוכנו של התיק המתקתק…

נכנס הוא לחדרו של הצורר ובידו הפצצה. התיישב על כסא העור המרופד ולצידו הניח את התיק.

באמצע הפגישה החשובה, התנצל בפני היטלר שצריך הוא לצאת למספר רגעים. הוא פסע מתוך החדר אל המסדרון, לשער המפקדה, ונשא את רגליו אל ריכבו. כשהתרחק מעט לכבישים הסמוכים, הפעיל בשלט את הפצצה…

בינתיים טילפן לסוכנים במערכת השילטון, פוקד עליהם להתחיל בביצוע ההפיכה. אבל… ה’ יתברך רצה אחרת. הפצצה הונחה מאחורי רגלו העבה של השולחן. היטלר לא נהרג, והמהפכה לעצור את היטר כשלה עוד לפני שבכלל התחילה.

אלוקים בכוונתיו הנסתרות והנעלמות מאיתנו, בסיבותיו הסמויות, גזר אבדון על שישה מיליון יהודים. ואחרי שהגזרה נכתבה בדם  לא יערערו אותה כל הניסיונות לבטלה.

***

בפרשתנו אנו למדים שעם ישראל לקה מול מלחמת עמלק, משום שלא עשו זאת בציווי האלוקים אלא על דעת עצמם.

ללמדנו שאין כוחנו ישראל אלא בתפילה. ישראל נמשלו לתולעת, מה היא כוחה בפיה בלבד, אף עוצמתנו רק בפינו.

הבה נתפלל לאלוקים שיסיר מעלינו את הצרות .שום הגנה שבעולם לא תהווה תחליף לבורא עולם.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.