parallax background

פרשת השבוע – פרשת תזריע

פרשת תזריע

מקווה ישראל

שם העיר תפלילאת התפרסם מאוד ברחבי מרוקו ואף מחוצה לה וזאת בזכות הצדיק שהתגורר בה , סידנא בבא סאלי.

ניסים ונפלאות נעשו על ידי הבבא סאלי .

רופא חולים הקים משותקים פקד עקרות פעל כל ישועה שהייתה נצרכת.

צרה צרורה באה לפיתחם של יהודי העיר . המקווה היהודי התחסרו מימיו והזמן היה זמן של קיץ בו אין מקור של מים שיהיה כשר למקווה.

גבאי היהודים הגיע אל רבם וסיפרו לו את אשר ארע.

“אל דאגה” השיב להם בנועם “בעזרת ה’ אתפלל שירד וימלא את האוצרות”

אל רחובה של העיר התכנסו יהודים רבים ובראשם הצדיק, פרקי תהילים נאמרו, זעקות נזעקו. ולפתע כהבטחת הרב התקדרו השמיים בעבים שחורות ומטר עז ניתך ארצה.

שמחה וששון גאו באנשים והודו לה’ על הנס שנעשה להם.

אך לאחר שעות מספר התכנסו שוב גבאי העיר אצל הרב בביתו.

“כבוד הרב” נתגלתה בעיה הלכתית בבור המקווה אבל בדיעבד זה כשר .

שמא כדאי להשאיר את המצר על מתכונתו ולא לקחת סיכון.

אך הרב הגיב בשלילה ולא הסכים לכך.

ושוב התפלל הצדיק ובכוחו הגדול באמצע של קיץ ירדו גשמים ומילא את הבור .

אכן ניסים ונפלאות היו אצלו כדרך טבע.

***

בפרשתינו תזריע כותבים הפסוקים על החיוב להשמר בטהרה וקדושה לאחר לידת בן ובת.

הקדושה היא  היחודיות של עם ישראל. המצוות הן רבות אבל הטהרה היא ערך עליון.

הם הגוים מסואבים ומרוחקים, אנו מקודשים ,מופרשים וקרובים לאלוקים.

הבה נשמור על זה ביתר שאת ויתר עוז נזכור שהערך שלנו גבוה מהם לעין ערוך.

למסירת פדיון נפש
נגישות