parallax background

פרשת השבוע – פרשת וישלח

פרשת וישלח

לנתב את הרצון

הרה”ק ר’ נתן שטרנהרץ זיע”א תלמידו המפורסם של רבינו נחמן מברסלב היה מקורב מאד לרבו. בכל עת אפשרות גם לא בזמני חגים ושבתות, נסע לעיירת ברסלב בשביל לדלות מים חיים המרווים נפש צמאה.

לא אחת, זכה התלמיד בסתם יום של חול, להסתובב יחד עם הצדיק המאלפו בינה – בשבילי העפר של העיירה, שואף מאמרות החיזוק והמוסר של רבו.

מסופר שאת שיטת ההתבודדות המפורסמת לימד רבי נחמן לתלמידו המובהק בסיבוב שכזהץ תוך כדי טיול שליו ופשוט סיפר הצדיק את העצה הגדולה הזו.

הוא הסביר לו שאפשר לדבר עם השם ולספר לו על כל דבר פעוט, כאיש המשוחח עם חבירו הטוב, להשתפך לפניו על הצרות, ולהודות לו על הישועות. “ה’ יתברך רוצה שתהיה איתו גלוי לב” ביאר, “בהתבודדות אתה יכול לשמוח ולרקוד או לבכות בדמעה, וזו הדרך להצליח בכל, ברוחניות ובגשמיות”

רבי נתן התלהב ואמר בסערה: אנשים לא מכירים את ה’ יתברך בפן הזה, הם רק יודעים להתפלל שלש פעמים ביום מתוך הסידור. ארוץ ואגלה להם!

אולם רבי נחמן תפסו בבגדו: עצור, כי לא תפעל כלום. הם לא בשעת כושר ולא יקבלו את דבריך.

*

לא רק אצל שני אנשים שונים אפשרית המציאות שהאחד יתעורר ממאמר חיזוק ומוסר והאחד לא יהיה בשעת כושר לקלוט את האימרה ולהתפעם. גם באותו איש עצמו שייך שיהיה כך.

לפעמים לבו של אדם יטולטל בסערה בעקבות דרשה חוצבת להבות אש של מגיד מישרים הנוקב חדרי לב, ואחר תקופה אם יִקָרֶה לְנֵאום נוסף של הדרשן יתכן והוא רק יצקצק בלשונו בביטול לנוכח המשפטים החריפים שלא יכנסו אפילו לאזנו התיכונה.

מצוי הדבר מאד אצל בעלי תשובה. בתחילה הם  סוערים ומתרגשים מלימוד הגמרא והדיבור עם השם בתפילות, ואחר מכן הם כבים.

לכן, חשוב מאד שאותם החוזרים למקורות לא יחליטו להיות משה רבינו בין לילה.

אסור להם לקבוע בפתאומיות שני סדרי לימוד של שעות רבות, בגלל שלא יוכלו החוזרים להחזיק כך זמן רב, רק ישברו מזה כעבור תקופה, ואי אפשר לצפות מה יהיו תוצאותיה ההרסניות של אותה התנפצות.

חובה עליהם לחפש מדריך מוסמך שילמד אותם לאט לאט, כפזיוטרפיסט מומחה שמתחיל להניע רגל מנוונת שלב אחר שלב.

פעולות יבשות ומרובות אינן חסרות להקב”ה להיפך – החסרון הוא ברצון, וגם אם המעשים כעת אינם גדולים ועצומים זה כלל איננו משנה, השמחה העיקרית היא בהתאמצות וברצון הנחבא מאחורי הפעולה.

שכן לאלקים ישנם מלאכים רבים שפועלים כרצונו המדויק, ואין לו נחת מהם כי הוא חפץ בנו העמלים והיגעים.

רמז לזה מפרשתנו ‘וישלח’ – עשו ביקש מיעקב ללכת איתו אל הר שעיר בזריזות. ענה לו יעקב אבינו: ” הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן”

התקדמות מהירה יכולה לגרום להרס רב.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות