parallax background

פרשת השבוע – פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

פלילות

 

ר’ שמואל אייזיק – תלמידו של רבי נחמן מברסלב זי”ע, היה מתפלל בימי ראש השנה בתעצומות נפש נוראות.

נהג הוא לעמוד משך שעות רצופות, כשמעיניו ניגר מעיין דמעות בלתי פוסק, גופו מזיע ורוטט בהתרגשות של אש קודש, מחזה שלא מהעולם הזה!

במוצאי החג היה תשוש וחסר כח לגמרי, כוחו לא עמד לו, אפילו לא בשביל להשיל את בגדי החג.

תלמידיו הנאמנים שיחררו את האבנט שנכרך סביב למותניו ולעיניהם המשתאות צנח חלקו התחתון של המעיל. החום עם הרטיבות פרמו את המעיל במקום הידוק האבנט וכעת שלא נאחז בדבר נחלק לשנים.

וכמקרה הזה היה פעמים רבות.

***

אדון הנביאים – משה רבינו התפלל “אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון” (דברים, פרק ד’, כ”ג – כ”ה)

הוא התפלל והתחנן אל האלקים שיאשר לו את הכניסה לארץ חמדה. מחדשים דורשי רשומות, שביקש משה מהקב”ה חמש מאות וחמש עשרה פעמים לזכות להציג את כף רגלו על אדמת ארץ-ישראל, ולא נענה. הם הסיקו זאת מהגימטריא של התיבה “ואתחנן” שעולה כמנין הזה.

הבה נמשיך אל הפסוק הבא “ויאמר ה’ אלי, רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה”, ומדוע?

נגזרה הגזירה בדעת עליון שאם יפציר משה 516 פעמים [פעם אחת יותר], תתקבל בקשתו. משום כך ציווה לו הקב”ה “אל תוסף” כאומר, איני רוצה שתבוא אל נחלת האבות לכן אל ‘תכריח אותי’, כביכול כמובן.

נורא ואיום, להבין את עוצמתה הרוחנית של התפילה!

למסירת פדיון נפש
נגישות