parallax background

פרשת השבוע – פרשת ויקרא

פרשת ויקרא

תאמין שיכולים לתקן

בעיירה נידחת שבפולין הנושנה, חי לו כומר נוצרי, אשר שימש כמנהיג ומורה עבור מאמיניו.

הגויים נהגו לבקר בביתו מידי שבוע, ושם לגולל את חוויותיהם השליליות, העברות שקיימו במשך הימים. הכומר ציווה עליהם לשלם סך מסוים ובזה הם נתכפרו.

באחד מן הזמנים, נזדמנה לכומר נסיעה דחופה והוא נאלץ להעדר מעירו, ובמקומו מינה את ידידו היהודי להיות גובה הכספים.
“אל דאגה” אמר לו, “הרובלים שיצטברו במהלך שהותי בעיר הגדולה – יישארו בכיסך, וזו עבודה רווחית מאוד”.

סוף השבוע, והנה בבית היהודי נוקש אנדריי שואב המים, לבקש כפרה. בחיוך רחב מזמין אותו היהודי אל ביתו ואומר לו: “כן בני, במה חטאת?
בקול שבור הוא מספר על שתייתו לשכרה, והימורים שמקיים, ואף גילה שמטבעות קטנות של חברו עברו דרך מכיס אל כיס. בפנים חמות סבר פונה היהודי ידיד הכומר אל אנדריי, “זקוק אתה לשלם חמישה רובלים, ואציע לך עצה…” המשיך “במקום שתכתת את רגלך מידי שבוע לספר על עוונותך, שלם מראש על משך השנים הקרובות…”

הגוי קיבל את העצה, ומאות רובלים יצאו מכיסו של אנדריי והונחו על השולחן היהודי, פוטרים אותו מביזיון הערוך בסיפור מעשיו, כל פעם מחדש.
ומכיוון שכך נהג היהודי בכל גוי מגושם, הכומר שהגיע לביתו אחר תקופה ממושכת, הבין, שנשללה ממנו פרנסתו.

***

להבדיל אלף אלפי הבדלות מדת הנצרות המבוססת כולה על שקר וסילוף קיימת ביהדות דרך כפרה – אמיתית ונכונה.

בפרשתנו ויקרא, מוזכרים הקורבנות המטהרים את האדם – כשהם מצורפים לווידוי אמיתי העולה מעומק הלב.
לאחר שנחרב בית מקדשנו, התפילה והתשובה הם במקום הקורבן. גם מי שחטא יכול לשוב.

וכמשפט החד והקולע של רבי נחמן מברסלב, “אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן”.

למסירת פדיון נפש
נגישות