parallax background

פרשת השבוע – פרשת וירא

פרשת וירא

איכות הסביבה

יהודי נכנס לרבו לקבל ברכתו בדבר בתו המעוניינת להשתלם במקצוע חשוב: “כבוד הרב, באתי לבקש ברכה עבור בתי, אני רוצה שתצליח בלימודה באקדמיה בעיר הבירה, תעשה חיל ותרכוש מקצוע מכובד”

כראוי וכצפוי הזדעזע הרב ואמר לאב: “זאת אקדמיה נוצרית, ורוב הסטודנטים בה גוים, היא יכולה להתדרדר ולרדת מצורתה הרוחנית. אסור! אסור לה להיות בחברתם!”

השיב האב ואמר “בתי כלילת המעלות שגם רוח וסופה לא תצליח לערער את בעיותיה וזקיפות קומתה. הגעתי הנה רק בשביל לקבל ברכה…” הזכיר.

החיים חלפו

דפיקות נשמעות מעם דלת הבית. בפתח יהודי המבקש לשוחח עם הרב.

אחרי שהתיישב לצד השלחן לפני הרב ודחה בנימוס את הצעתו של המשמש לכוס קפה ואמר “הגעתי אל כבודו לפני פרק זמן ארוך בהקשר לקבלת ברכה לרגל כניסת בתי לאקדמיה והרב אמר שלא כדאי שתעשה זאת” קולו נסדק, ” אולם לא שמעתי בקולך…”כעת היא התארסה עם בנו של הכומר במזל רע…”

דמעות טפטפו על אפו ולחיו המבוישות. “מה אעשה, כיצד אמשוך את הנערה מהבור העמוק והשחור שאליו נפלה?”

תדהמה והלם לא נראו על פני הרב, שכן צפה שיקרה כזאת ברוח חכמתו.

ברחמים אין קץ וביד אוהבת ליטף הרב את ידו הרוטטת של האב, “רק להתפלל ולהתפלל” לחש,  “אינני רוצה להוכיח אותך חלילה, אבל הנך צריך להשכיל לטובת הפעם הבאה, ולכן אומר לך – אתה שואל כיצד לצאת בשלום מהצרה הזאת ואני שואל איך נכנסת אליה…”.

*

ישמעאל היה ‘מצחק’ על יד יצחק אבינו. ‘מצחק’ הוא כינוי לרציחה וגילוי עריות, כך מפורש בחז”ל, ולכן מבקשת שרה מאברהם אבינו לסלק את ישמעאל ואמו אל המדבר השמם, שלא ישפיע לרעה על בנה הצדיק. בתחילה אברהם חמל על הבנו ישמעאל, אך הקב”ה נגלה אליו “כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה”. וכך ישמעאל יחד עם אמו ננטשו במדבר…

אף הרמב”ם כותב בספרו משנה תורה שעל האדם לדור אצל אנשים הגונים בתורה ומצוות ואם אינם כאלה הוא חייב לעבור מביניהם ולדור אצל אחרים.

חברה רעה מזיקה.

למעשה – אם כן – מי שגר בבנין שדייריו לא הולמים חיי קדושה צריך לעקור דירתו ממנו, ואם הרחוב או השכונה נגועים בדברים לא טובים עליו להתרחק כליל ממקום מסוכן זה.

זוהי הלכה למעשה הפסוקה ברמב”ם.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות