parallax background
 

פדיון נפש

מבאר רביה"ק במעלת הפדיון נפש (ליקוטי מוהר"ן תורה ק"פ), התורה שם מתחילה "בעניין סגולת הפדיון", ושם מסביר רבינו איך עובד הפדיון, וכיצד מועיל נתינת מעות להמתיק ולהוריד דינים קשים ששרויים על האדם.

שהמעות הם דינים על האדם, וכשאדם לוקח את המעות ונותנם לצדקה אז הוא משליך את הדינים מעליו, ומבאר רבינו שם בארוכה עוד איך זה עובד לפי סוד ופנימיות הדברים.

ובסוף המאמר מוסיף רבינו משפט נורא "וצריך לראות שלא יהיה קמצן, שלא ישאר אצלו דינים, ולזה צריך חכמה יתרה, לדעת כמה זה צריך ליתן שלא ישאר אצלו דינים", שאדם מהרצון לחסוך בכסף, יכול חס ושלום להשאיר דינים אצלו, כי כמה שנותן יותר כסף כך ממתיק יותר דינים מעליו.

ועוד שכסף נקרא דמים, ולכן הדמים מכפרים על דמים, שהכסף שניתן לצדקה מכפר על הדם של האדם.

למסירת פדיון נפש לחץ כאן


ויש סיפור שארע אצל רבינו, שפעם ביקר אצל אחד מגדולי הדור של זמנו, שהיה חולה מאוד ונטה למות, וביקש מרבינו שיתפלל עליו, ורבינו התפלל וברכו, לאחר שיצא ממנו אמר רבינו שיש לו דרך לרפאותו אבל אינו יכול לומר לו.

שאלוהו תלמידיו, ומהי אותה הדרך שבה יוכל להירפא? וענה להם אם ייתן את כל ממונו לפדיון נפש, אבל ממש את כל ממונו, יומתקו הדינים מעליו ויחזור להיות בריא, אבל אינו יכול לומר לו את זה.

וישנם עוד סיפורים רבים כאלו, שאנשים שהיו חשוכי ילדים במשך שנים, וכשבאו לצדיק וביקשו ממנו זרע של קיימא, ענה להם "שרק אם יאבדו את כל ממונם יהיה להם ילד", שהממון לעיתים הוא המונע מאדם את הישועה, ואדם שחפץ בישועה צריך לתת את ממונו לפדיון על נפשו, על מנת להיוושע.


וישנו סיפור בגמרא על ר' יהושע בן לוי שפגש את אליהו הנביא ברחוב וביקשו להיתלוות אליו, על מנת ללמוד מדרכיו ומעשיו, הסכים לו אליהו הנביא רק בתנאי שלא ישאלו כלל לפשר מעשיו.

אחר שיצאו לדרך הגיעו אל בית מט ליפול, ונקשו בדלת על מנת להתארח ולאכול שם, ובעל הבית למרות עניותו הביא להם כל מה שהיה באפשרותו, וארח אותם למעלה מכוחותיו, וכל חפצו היה למלאות את רצונם וחפצם, למרות שכלל לא הכירם.

לאותו בעה"ב היה פרה אחת בודדת שממנה היה כל פרנסתו, וכשסיימו להתארח שם אליהו הנביא וריב"ל, ראה ריב"ל את אליהו הנביא ניגש לפרה היחידה והורג אותה, וממיט בכך אסון כבד על המשפחה שכל כך טרחה לארח אותו.

ריב"ל נשבר ולמרות שסיכם שלא ישאל מאומה, שאל את אליהו הנביא, למה עשית כך? ומדוע שבר את מטה לחמה של המשפחה?

ענה לו אליהו הנביא, שאחד מבני המשפחה היו אמורים למות בלילה זה, ועל מנת לפדות את נפשם הוכרח ליקח מהם כזה סכום גדול של ממון בשביל להציל אותם ממוות.

 

למסירת פדיון נפש לחץ כאן

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46