parallax background

פרשת השבוע – פרשת שמות

פרשת ויחי

בשעה אחת

לפני אלפים שנה. חיילי הגוים צבאו על ירושלים, הבקיעו את חומתה והרסו, רמסו וטבחו בכל הנקרה בדרכם, והקיפו את בית המקדש, מקום שכינתו של האלקים.

גם החיילים לא העזו להיכנס. פחדו הגוים שיפרע האלוקים ממי שביזה את הקודש. לכן החליטו לבקש מיהודי מומרלבזות את המקדש בראשונה. אז הקללה תהיה תלויה עליו בלבד, פורץ הדרך – סברו.

פוקר בשם ‘יוסף משיטה’ כיכר לצידם, והציע להם את עצמו. “בתנאי” הציב להם, “שאת החפץ הראשון שיזדמן לידי אקח אלי!”

“בוודאי” אישר המצביא.

ויוסף נכנס, אל הקודש פנימה והוציא את מנורת הזהב – טהור. המצביא הניע את ראש הדוב שלו מצד לצד: “לא ולא! החפץ היקר הזה למלך ירום הודו! כנס וחפש לך חפץ זול ממנו!”

לפתע אחז ביוסף משיטה שינוי מקצה למשנהו. הו עמד על מקומו וסירב להיכנס. “פעם אחת חטאתי ולא עוד” אמר.

המפקד איים: “נייסרך ביסורי תופת אם לא תשמע אלי, הכנס פנימה והצל את נפשך”.

ויוסף משיטה בשלו “אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת”.

הרומאים הכניסו אותו למתבן שדשים בו תבואה והתחילו למעוך את גופו, לרסק את בשרו. והוא נאנק מתוך כאבו הנורא…

לפתע נעצרו, “האם חוזר אתה בך” שאלוהו מייסריו, והוא לעומתם “אוי לי שהכעסתי את בוראי…אוי לי שהכעסתי…” כך מלמל עד שהחזיר נשמתו לבוראה.

*

יהודי שעבר במקומות אפלים מבואות שאינם נקיים, ומדרונות חתחתים שמשברות את הגוף ואת הנפש, מסוגל להגיע להכרה שהוא לא יכול לחזור, לחזור אל ה’ יתברך.

הקב”ה גבוה כל כך, והוא נמוך ושפל ממש. איך יתחדש הקשר בינינו ותחזור האהבה להיות כבתחילה —— הוא זועק.

קדם לו דוד המלך שכתב בספרו תהילים ‘ואציע שאול הנך’. פירוש הפסוק – גם אם אהיה ניצב ח”ו בשאול תחתיות ואף אציע שם סדין כדי להירדם – הנך לידי ולצידי.

בכל מקום וזמן ה’ יתברך קרוב ושומע, מאזין ומקשיב ומקבל תשובה.

בפרשת שמות מסופר על נישואיו של משה רבינו עם בתו של יתרו. יתרו היה עובד אלילים שלא הניח עבודה זרה אחת בצד, אלא השתחווה להכל. לבסוף חזר בתשובה והיה לחמיו של ראש האומה.

תשובה סלולה בפני כולם להיכנס בה ולהפוך לצדיק. וכבר בכה רבי יהודה הנשיא ואמר ‘יש הקונה עולמו בשעה אחת’.

למסירת פדיון נפש
נגישות