parallax background

יום הכיפורים, איך ומתי?

מתי חל יום כיפור תש”פ

יום הכיפורים לשנת תש”פ יחול ביום רביעי י’ בתשרי [9 באוקטובר למניינם].

העתקנו כאן מעט ממנהגי ערב יום כיפור מלוקטים מפי סופרים ומפי ספרים.

וכן שיעור לצפיה מפי מורנו הרב שליט”א


סדר ערב יום הכיפורים

א. כבר נתפשט המנהג לעשות כפרות בערב יום הכפורים, דהינו: שלוקחין תרנגול זכר לזכר, ותרנגולת לנקבה. ולמעוברת שתים, דהינו: תרנגול, שמא הולד זכר, ותרנגולת, שאפילו אם הולד נקבה יתכפרו שניהם, היא והולד כאחד. ואפילו שני בני אדם יכולים לקח כפרה אחת. ויש לוקחים למעוברת שתי תרנגולות ותרנגול אחד. ויחשב שכל מה שעושים לעוף הזה הכל היה ראוי לבוא אליו, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, עבור התשובה שעשה, יהפך הגזרה ונתקיים דוגמתו בעוף.

ויש הנוהגים לסבב מעות, ואומרים הנוסח המובא במחזורים “זאת כפרתי כו’…”

המקיים מנהג ‘כפרות’ בערב יום כיפור, על תרנגול, ופודה את שוויו על מעות בכדי ליתנם לעניים, אין לעשות זאת ממעות מעשר כספים, וכמו כן העושה כפרות על מעות בעצמם לא יעשם במעות מעשר.

ב. קיבלו חכמינו זכרונם לברכה שביום תשיעי בתשרי, יום לפני יום הכיפורים, מצווה מן התורה לאכול, ולא עוד אלא מי שאוכל בערב יום הכיפורים, נחשב לו כאילו התענה ביום תשיעי, ועל כן מצווה לאכול ולהרבות בסעודה ביום זה, ולכוון בזה לקיים מצוות בוראנו אשר ציוונו.
ביום זה אסור להתענות בו שום תענית וכן אין אומרים תחנון, ואין נופלים על פניהם ביום זה, ובני עדות אשכנז אין אומרים בו ‘מזמור לתודה’.

ג. נהגו לעשות התרת נדרים לאחר התפילה בערב יום הכיפורים, וכן יש מבני עדות המזרח שנהגו ללקות ל”ט מלקות. טבילת המקווה ערב יוה”כ מן הטבילות החשובות היא, ובקהילות מסיומות נהגו אף נשים בטבילה זו, ויש המקפידים על כל הלכות חציצה בטבילה זו, שלא תהיה חציצה בין גוף הטובל ובין המים.

ד. אין יום הכיפורים מכפר אלא לשבים, ולכן תיקנו חז”ל להתוודות בערב יום הכיפורים בתפילת המנחה, שכבר מחצות היום מתחילה להתנוצץ קדושת היום, ושמא לאחר אכילת סעודה מפסקת יארע לו תקלה או שימות ולא יכול להתוודות, על כן מתוודים בתפילת מנחה, ומתפללים מנחה גדולה, ומתוודים בסוף התפילה קודם שאומר “יהיו לרצון אמרי פי” השני.

למסירת פדיון נפש
נגישות